Thỏa thuận Google Workspace cho giáo dục (trực tuyến)

Thỏa thuận Google Workspace cho giáo dục này ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa Google Inc. ("Google") và khách hàng được xác định trong Chứng từ đặt hàng ("Khách hàng"). Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng nhấp vào nút "Tôi chấp nhận" bên dưới hoặc ngày ký Thỏa thuận ("Ngày có hiệu lực"), nếu có. Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho Khách hàng, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (i) bạn có đầy đủ quyền hạn pháp lý để ràng buộc chủ lao động của mình hoặc tổ chức hiện hành với các điều khoản và điều kiện này; (ii) bạn đã đọc và hiểu rõ Thỏa thuận này; và (iii) thay mặt cho bên mà bạn đại diện, bạn đồng ý với Thỏa thuận này. Nếu bạn không có quyền hạn pháp lý để ràng buộc Khách hàng, vui lòng không nhấp vào nút "Tôi chấp nhận" bên dưới (hoặc không ký Thỏa thuận này, nếu có). Thỏa thuận này quản lý quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Khách hàng và sẽ có hiệu lực kể từ Ngày có hiệu lực.

 • 1. Dịch vụ.
  • 1.1 Cơ sở vật chất và truyền dữ liệu. Tất cả cơ sở dùng để lưu trữ và xử lý Dữ liệu khách hàng sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý và các tiêu chuẩn đó có khả năng bảo vệ không kém gì các tiêu chuẩn bảo mật tại các cơ sở nơi Google lưu trữ và xử lý thông tin cùng loại. Google đã thực hiện tối thiểu các hệ thống và quy trình tiêu chuẩn ngành để đảm bảo tính bảo mật và tính bí mật của Dữ liệu khách hàng, bảo vệ trước sự đe dọa hoặc nguy cơ được báo trước đối với tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dữ liệu khách hàng và bảo vệ trước sự truy cập hoặc sử dụng bất hợp pháp Dữ liệu khách hàng. Nằm trong phần cung cấp Dịch vụ, Google có thể truyền, lưu trữ và xử lý Dữ liệu khách hàng ở Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Google hay các đại lý của Google có cơ sở. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý với việc truyền, xử lý và lưu trữ Dữ liệu khách hàng này.
  • 1.2 Sửa đổi.
   • a. Đối với Dịch vụ. Đôi khi Google có thể thực hiện các thay đổi hợp lý về phương diện thương mại đối với Thỏa thuận này. Nếu Google thực hiện thay đổi quan trọng đối với Dịch vụ, Google sẽ thông báo cho Khách hàng với điều kiện là Khách hàng đã đăng ký với Google để nhận thông báo về những thay đổi quan trọng như vậy.
   • b. Đối với Điều khoản URL. Thỉnh thoảng, Google có thể thực hiện các thay đổi hợp lý về phương diện thương mại đối với các Điều khoản URL. Nếu Google thực hiện thay đổi quan trọng đối với Điều khoản URL, Google sẽ thông báo cho Khách hàng bằng cách gửi email tới Địa chỉ email thông báo hoặc thông báo cho Khách hàng qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Nếu thay đổi có tác động bất lợi nghiêm trọng đến Khách hàng và Khách hàng không đồng ý với thay đổi, Khách hàng phải thông báo cho Google qua Trung tâm trợ giúp trong vòng ba mươi ngày sau khi nhận được thông báo về thay đổi. Nếu Khách hàng thông báo cho Google như được yêu cầu thì Khách hàng sẽ vẫn phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản có hiệu lực tức thì từ trước khi có thay đổi cho đến khi chấm dứt Điều khoản hiện hành tại thời điểm đó. Nếu các Dịch vụ được gia hạn, các Dịch vụ đó sẽ được gia hạn theo Điều khoản URL hiện hành tại thời điểm đó của Google.
  • 1.3 Bí danh. Khách hàng tự chịu trách nhiệm theo dõi, phản hồi và trong trường hợp khác xử lý email được gửi tới các bí danh "abuse" và "postmaster" cho Tên miền của khách hàng nhưng Google có thể giám sát email được gửi tới các bí danh này cho Tên miền của khách hàng để cho phép Google xác định trường hợp lạm dụng Dịch vụ.
  • 1.4 Quảng cáo. Google không phân phối Quảng cáo trong Dịch vụ hoặc sử dụng Dữ liệu khách hàng cho mục đích Quảng cáo.
  • 1.5 Tài khoản người dùng cuối. Khách hàng có thể yêu cầu Tài khoản người dùng cuối bằng cách:(i) yêu cầu chúng trực tuyến qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên; hoặc (ii) sau Ngày bắt đầu dịch vụ, liên hệ với nhân viên hỗ trợ của Google. Khách hàng có thể tạm ngừng hoặc xóa Tài khoản người dùng cuối bất cứ lúc nào thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
  • 1.6 Google Vault. Nếu Khách hàng mua Google Vault, các điều khoản bổ sung sau đây sẽ được áp dụng:
   • a. Lưu giữ. Google sẽ không có nghĩa vụ lưu giữ bất kỳ Dữ liệu khách hàng nào được lưu trữ vượt quá thời hạn lưu giữ do Khách hàng chỉ định (ngoại trừ mục đích lưu giữ pháp lý). Nếu khách hàng không gia hạn Google Vault, Google sẽ không có nghĩa vụ lưu giữ bất kỳ Dữ liệu khách hàng nào được lưu trữ.
   • b. Mua Google Vault lần đầu tiên. Vào lần mua Google Vault đầu tiên, Khách hàng đồng ý mua Tài khoản người dùng cuối Google Vault cho tất cả Nhân viên của mình có Tài khoản người dùng cuối Google Workspace cho giáo dục. Khách hàng có thể sử dụng Google Vault dành cho Sinh viên và Cựu sinh viên miễn phí.
   • c. Tài khoản người dùng cuối bổ sung dành cho nhân viên. Sau khi Khách hàng mua Google Vault lần đầu tiên, nếu trong bất kỳ Thời hạn dịch vụ nào, Khách hàng bổ sung thêm ít nhất 20% Tài khoản người dùng cuối dành cho nhân viên so với lần mua trước trong Thời hạn dịch vụ đó, Khách hàng đồng ý mua Google Vault cho những Tài khoản người dùng cuối bổ sung đó trong thời gian còn lại của Thời hạn dịch vụ Google Vault hiện hành tại thời điểm đó của Khách hàng. Ngoài ra, vào mỗi Ngày bắt đầu thanh toán, Khách hàng đồng ý mua Google Vault cho mọi Tài khoản người dùng cuối bổ sung dành cho nhân viên mà Khách hàng bổ sung thêm ngoài số lượng tài khoản đã mua trước đó, trong thời gian còn lại của Thời hạn dịch vụ Google Vault hiện hành tại thời điểm đó của Khách hàng.
  • 1.7 Thông báo bảo mật. Thông báo bảo mật của Google Workspace cho giáo dục quy định cách Google thu thập và sử dụng thông tin từ Khách hàng hoặc Người dùng cuối.
 • 2. Nghĩa vụ của khách hàng.
  • 2.1 Sử dụng được phép. Chỉ (a) các tổ chức giáo dục phi lợi nhuận và (b) các tổ chức phi lợi nhuận khác (như được xác định trong các luật có liên quan của tiểu bang) mới được phép sử dụng Dịch vụ.
  • 2.2 Tuân thủ. Khách hàng sẽ sử dụng Dịch vụ theo Chính sách sử dụng được chấp nhận. Đôi khi, Google có thể cung cấp các ứng dụng, tính năng hoặc chức năng mới cho Dịch vụ. Việc sử dụng các ứng dụng, tính năng hoặc chức năng này có thể tùy thuộc vào sự đồng ý của Khách hàng đối với các điều khoản bổ sung. Ngoài ra, Google sẽ cung cấp các Dịch vụ bổ sung khác (ngoài Dịch vụ) cho Khách hàng và Người dùng cuối theo Thời hạn dịch vụ bổ sung và các điều khoản dịch vụ hiện hành của Google dành riêng cho sản phẩm. Nếu không muốn bật bất kỳ Dịch vụ bổ sung nào, Khách hàng có thể bật hoặc tắt Dịch vụ bổ sung bất kỳ lúc nào thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
  • 2.3 Quản trị dịch vụ của Khách hàng. Khách hàng có thể chỉ định một hoặc nhiều Quản trị viên thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Những người này sẽ có quyền truy cập vào (các) Tài khoản quản trị và quản lý Tài khoản người dùng cuối. Khách hàng có trách nhiệm: (a) duy trì tính bảo mật của mật khẩu và (các) Tài khoản quản trị; (b) chỉ định những cá nhân được ủy quyền truy cập Tài khoản quản trị; và (c) đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra liên quan đến (các) Tài khoản quản trị đều tuân thủ Thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý rằng trách nhiệm của Google không bao gồm việc quản trị hoặc quản lý nội bộ đối với các Dịch vụ dành cho Khách hàng và Google chỉ là bên xử lý dữ liệu.
  • 2.4 Sự đồng ý của người dùng cuối. Quản trị viên của Khách hàng có thể truy cập, theo dõi, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu được cung cấp cho Người dùng cuối trong Tài khoản người dùng cuối. Khách hàng sẽ thu thập và lưu giữ mọi sự đồng ý cần thiết của Người dùng cuối để cho phép: (i) quyền truy cập, giám sát, sử dụng và tiết lộ dữ liệu này của Khách hàng cũng như việc Google cung cấp cho Khách hàng khả năng để làm vậy và (ii) Google cung cấp Dịch vụ.
  • 2.5 COPPA và Sự đồng ý của cha mẹ. Nếu Khách hàng cho phép Người dùng cuối dưới 13 tuổi sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý tuân thủ theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng của trẻ em về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong Dịch vụ, được mô tả trong Thông báo Bảo mật của Google Workspace cho giáo dục, từ những Người dùng cuối này. Trước khi cho phép bất kỳ Người dùng cuối nào dưới 18 tuổi sử dụng những dịch vụ này, Khách hàng phải có được sự đồng ý của cha mẹ đối với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong Dịch vụ bổ sung mà Khách hàng cho phép Người dùng cuối truy cập.
  • 2.6 Sử dụng trái phép. Khách hàng sẽ sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn và chấm dứt mọi hành vi sử dụng trái phép Dịch vụ. Khách hàng sẽ thông báo ngay cho Google về bất kỳ hành vi sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ nào mà Khách hàng phát hiện.
  • 2.7 Hạn chế sử dụng. Trừ trường hợp Google đồng ý cụ thể bằng văn bản, Khách hàng sẽ không được và sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo rằng bên thứ ba không: (a) bán, bán lại, cho thuê Dịch vụ cho bên thứ ba (trừ khi được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này) hoặc thực hiện các hành động có chức năng tương đương; (b) thực hiện ý định thiết kế đối chiếu Dịch vụ hoặc bất kỳ bộ phận nào của Dịch vụ; (c) thực hiện ý định tạo ra dịch vụ thay thế hoặc tương tự thông qua việc sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ; (d) sử dụng Dịch vụ cho các Hoạt động rủi ro cao; hoặc (e) sử dụng Dịch vụ để lưu trữ hoặc chuyển bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào được kiểm soát để xuất khẩu theo Luật kiểm soát xuất khẩu. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về mọi tuân thủ thích hợp với HIPAA.
  • 2.8 Yêu cầu của bên thứ ba. Khách hàng chịu trách nhiệm phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba. Trong phạm vi được luật pháp và các điều khoản của Yêu cầu của bên thứ ba cho phép, Google sẽ: (a) thông báo ngay cho Khách hàng về việc nhận được Yêu cầu của bên thứ ba; (b) tuân thủ yêu cầu hợp lý của Khách hàng về nỗ lực phản đối Yêu cầu của bên thứ ba; và (c) cung cấp cho Khách hàng thông tin hoặc công cụ cần thiết để Khách hàng phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba. Khách hàng sẽ tự trước tiên tìm kiếm thông tin được yêu cầu để phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba và sẽ chỉ liên hệ với Google nếu Khách hàng không thể lấy được thông tin như vậy một cách hợp lý.
 • 3. Thanh toán. Nếu bất kỳ Dịch vụ được mua nào phải trả Phí, các điều khoản trong Mục 3 này áp dụng cho những Dịch vụ đó.
  • 3.1 Thanh toán. Tất cả các khoản Phí đều đến hạn thanh toán sau ba mươi ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Tất cả các khoản thanh toán đến hạn đều được tính bằng đô la Mỹ trừ khi được nêu khác trong Mẫu đơn hàng. Các khoản thanh toán được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng phải bao gồm những chỉ dẫn sau đây:
   Tên ngân hàng: Số ABA: Số tài khoản:
   Ngân hàng Wells Fargo
   Palo Alto, California Hoa Kỳ
   121000248
   Google Inc.
   4375669785
  • 3.2 Khoản thanh toán quá hạn. Các khoản thanh toán quá hạn có thể phải chịu lãi suất 1,5% mỗi tháng (hoặc mức cao nhất được cho phép theo luật, nếu thấp hơn) kể từ ngày đến hạn thanh toán cho tới khi thanh toán đầy đủ. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả chi phí hợp lý (bao gồm phí luật sư) mà Google phải chịu khi thu những khoản tiền quá hạn đó, trừ khi những khoản tiền quá hạn đó là do sai sót của Google trong việc lập hóa đơn.
  • 3.3 Đơn đặt hàng.
   • a. Bắt buộc. Nếu Khách hàng muốn có số Đơn đặt hàng trên hóa đơn, Khách hàng sẽ thông báo cho Google và cấp một Đơn đặt hàng cho Google. Nếu Khách hàng yêu cầu số Đơn đặt hàng nhưng không cung cấp Đơn đặt hàng cho Google thì Google sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ cho tới khi Google nhận được Đơn đặt hàng. Mọi điều khoản và điều kiện trên Đơn đặt hàng không áp dụng cho Thỏa thuận này và không có hiệu lực.
   • b. Không bắt buộc. Nếu Khách hàng không yêu cầu có số Đơn đặt hàng trên hóa đơn, Khách hàng sẽ cung cấp cho Google thông báo từ bỏ yêu cầu Đơn đặt hàng, có thể bằng email cho mục đích này. Nếu Khách hàng từ bỏ yêu cầu Đơn đặt hàng thì: (a) Google sẽ lập hóa đơn cho Khách hàng mà không có Đơn đặt hàng; và (b) Khách hàng đồng ý thanh toán hóa đơn mà không có Đơn đặt hàng.
  • 3.4 Thuế. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với mọi khoản Thuế và Khách hàng sẽ thanh toán tiền cho Google để sử dụng Dịch vụ mà không được giảm trừ Thuế. Nếu Google có trách nhiệm phải thu hoặc thanh toán Thuế, các khoản Thuế đó sẽ được lập hóa đơn cho Khách hàng, trừ khi Khách hàng cung cấp cho Google giấy chứng nhận miễn thuế hợp lệ được cấp bởi cơ quan thuế phù hợp. Nếu luật pháp yêu cầu Khách hàng giữ lại bất kỳ khoản Thuế nào từ các khoản thanh toán cho Google, Khách hàng phải cung cấp cho Google biên lai thuế chính thức hoặc chứng từ phù hợp khác chứng minh cho khoản thanh toán đó.
  • 3.5 Tranh chấp hóa đơn. Mọi tranh chấp hóa đơn phải được gửi trước ngày đến hạn thanh toán hóa đơn. Nếu các bên xác định rằng các sai sót nhất định trong việc lập hóa đơn là do lỗi của Google, Google sẽ không cấp hóa đơn đã được sửa mà thay vào đó sẽ cấp một thư báo ghi có chỉ rõ số tiền không chính xác trong hóa đơn bị ảnh hưởng. Nếu hóa đơn tranh chấp chưa được thanh toán, Google sẽ ghi số tiền trong thư báo ghi có vào hóa đơn tranh chấp và Khách hàng sẽ có trách nhiệm thanh toán số dư nợ cuối cùng còn lại trên hóa đơn đó.
 • 4. Lập hóa đơn; Mức phí. Nếu bất kỳ Dịch vụ được mua nào phải trả Phí, các điều khoản trong Mục 4 này áp dụng cho những Dịch vụ đó. Vào hoặc sau Ngày bắt đầu thanh toán, Google sẽ lập hóa đơn cho Khách hàng các khoản Phí sau đây đối với từng Dịch vụ hiện hành: trả trước đối với Phí hàng tháng, Phí hàng năm hoặc Phí thời hạn ban đầu (nếu có), tất cả các khoản phí này sẽ được nêu trong Mẫu đơn hàng.
 • 5. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.
  • 5.1 Bởi Khách hàng. Khách hàng sẽ, tự chịu chi phí, trả lời các câu hỏi và khiếu nại từ Người dùng cuối hoặc các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc Người dùng cuối. Khách hàng sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để giải quyết các vấn đề liên quan đến hỗ trợ trước khi khiếu nại lên Google.
  • 5.2 Bởi Google. Nếu Khách hàng không thể giải quyết vấn đề hỗ trợ theo đúng với quy định nêu trên thì Khách hàng có thể báo cáo vấn đề cho Google theo Nguyên tắc TSS. Google sẽ cung cấp TSS cho Khách hàng theo Nguyên tắc TSS.
 • 6. Tạm ngừng.
  • 6.1 Tài khoản người dùng cuối bởi Google. Nếu Google phát hiện thấy hành vi vi phạm Thỏa thuận của Người dùng cuối thì Google có thể yêu cầu cụ thể Tạm ngừng tài khoản người dùng cuối hiện hành đối với Khách hàng đó. Nếu Khách hàng không tuân thủ yêu cầu Tạm dừng tài khoản người dùng cuối của Google thì Google có thể thực hiện việc tạm dừng. Thời gian tạm ngừng bởi Google sẽ kéo dài đến khi Người dùng cuối hiện hành đã sửa chữa vi phạm dẫn đến việc Tạm ngừng.
  • 6.2 Vấn đề bảo mật khẩn cấp. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, nếu có Vấn đề bảo mật khẩn cấp thì Google có thể tự động tạm ngừng hoạt động sử dụng vi phạm. Việc tạm dừng sẽ kéo dài trong khoảng thời gian tối thiểu đủ để ngăn chặn hoặc chấm dứt Vấn đề bảo mật khẩn cấp. Nếu Google tạm dừng một Tài khoản người dùng cuối vì bất kỳ lý do nào mà không báo trước cho Khách hàng, theo yêu cầu của Khách hàng, Google sẽ thông báo cho Khách hàng biết lý do Tạm dừng ngay khi có thể.
 • 7. Thông tin mật.
  • 7.1 Nghĩa vụ. Mỗi bên sẽ: (a) bảo vệ Thông tin bí mật của bên kia với mức độ quan tâm tương tự mà họ sử dụng để bảo vệ Thông tin bí mật của riêng mình; và (b) không tiết lộ Thông tin bí mật, ngoại trừ cho các Chi nhánh, nhân viên và đại lý cần biết thông tin đó và đã đồng ý bằng văn bản về việc giữ bí mật thông tin đó. Mỗi bên (và mọi Chi nhánh, nhân viên và đại lý được tiết lộ Thông tin bí mật) chỉ có thể sử dụng Thông tin bí mật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này đồng thời vẫn phải chú ý bảo vệ thông tin đó một cách hợp lý. Mỗi bên chịu trách nhiệm về mọi hành động của Chi nhánh, nhân viên và đại lý của họ khi vi phạm Mục này.
  • 7.2 Trường hợp ngoại lệ. Thông tin bí mật không bao gồm thông tin mà: (a) người nhận Thông tin bí mật đã biết; (b) bị công khai mà không do lỗi của người nhận; (c) được người nhận độc lập phát triển; hoặc (d) được một bên khác cung cấp một cách hợp pháp cho người nhận.
  • 7.3 Tiết lộ được yêu cầu. Mỗi bên có thể tiết lộ Thông tin bí mật của bên kia chỉ khi được luật pháp yêu cầu, nếu được cho phép hợp pháp: (a) sử dụng các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để thông báo cho bên kia; và (b) cho bên kia cơ hội phản đối việc tiết lộ.
  • 7.4 FERPA. Các bên công nhận rằng (a) Dữ liệu khách hàng có thể bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân từ các hồ sơ giáo dục tuân thủ FERPA ("Hồ sơ FERPA"); và (b) trong phạm vi Dữ liệu khách hàng bao gồm Hồ sơ FERPA, Google sẽ được coi là "Nhân viên nhà trường" (như cách dùng thuật ngữ đó trong FERPA và quy định thực thi FERPA) và sẽ tuân thủ FERPA.
 • 8. Quyền sở hữu trí tuệ; Đặc điểm thương hiệu.
  • 8.1 Quyền sở hữu trí tuệ. Trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này, Thỏa thuận này không cấp cho mỗi bên bất kỳ quyền nào, dù ngụ ý hay bằng cách khác, đối với nội dung hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào của bên kia. Giữa các bên, Khách hàng sở hữu tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trong Dữ liệu khách hàng và Google sở hữu mọi Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ.
  • 8.2 Hiển thị đặc điểm thương hiệu. Google có thể hiển thị các Đặc điểm thương hiệu của Khách hàng mà Khách hàng đã cho phép (sự cho phép đó được cung cấp khi Khách hàng tải Đặc điểm thương hiệu của mình lên Dịch vụ) trong phạm vi được chỉ định trên các Trang dịch vụ. Khách hàng có thể định rõ bản chất của việc sử dụng này bằng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Google cũng có thể hiển thị Đặc điểm thương hiệu của Google trên các Trang dịch vụ để biểu thị rằng Google cung cấp Dịch vụ. Không bên nào được phép hiển thị hoặc sử dụng Đặc điểm thương hiệu của bên kia, trừ khi được cho phép trong Thỏa thuận này, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên đó.
  • 8.3 Giới hạn về đặc điểm thương hiệu. Bất kỳ việc sử dụng Đặc điểm nhãn thương nào của một bên sẽ mang lại lợi ích cho bên nắm giữ Quyền sở hữu trí tuệ trong các Đặc điểm thương hiệu đó. Một bên có thể hủy bỏ quyền sử dụng Đặc điểm thương hiệu của bên kia theo Thỏa thuận này với thông báo bằng văn bản cho bên kia và một thời hạn hợp lý để ngừng sử dụng.
 • 9. Tính công khai. Khách hàng đồng ý rằng Google có thể bao gồm tên hoặc Đặc điểm thương hiệu của Khách hàng trong danh sách các khách hàng của Google, trực tuyến hoặc trong tài liệu quảng cáo. Khách hàng cũng đồng ý rằng Google có thể đề cập bằng lời nói đến Khách hàng với tư cách là Khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của Google mà là đối tượng của Thỏa thuận này. Mục này chịu sự điều chỉnh của Mục 8.3.
 • 10. Tuyên bố, bảo đảm và tuyên bố từ chối trách nhiệm.
  • 10.1 Tuyên bố và bảo đảm. Mỗi bên tuyên bố rằng mình có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để tham gia Thỏa thuận này. Mỗi bên bảo đảm rằng sẽ tuân thủ mọi luật và quy định áp dụng cho các điều khoản hoặc việc sử dụng Dịch vụ của mình khi thích hợp (bao gồm luật thông báo vi phạm bảo mật hiện hành). Google bảo đảm sẽ cung cấp Dịch vụ tuân thủ SLA hiện hành. Khách hàng công nhận và đồng ý rằng sẽ sử dụng Dịch vụ và Dịch vụ bổ sung tuân theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trên mạng của trẻ em năm 1998, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc, cung cấp hoặc lấy chấp thuận của cha mẹ liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của học sinh như mô tả trong phần 2.5 bên trên.
  • 10.2 Tuyên bố từ chối trách nhiệm. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, NGOÀI NHỮNG ĐIỀU ĐƯỢC NÊU RÕ Ở ĐÂY, KHÔNG BÊN NÀO BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ ĐƯỢC DIỄN ĐẠT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC HÌNH THỨC KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN, TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI TỪNG MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. GOOGLE KHÔNG TUYÊN BỐ GÌ VỀ BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO CÓ THỂ TRUY CẬP BỞI HOẶC QUA DỊCH VỤ. KHÁCH HÀNG THỪA NHẬN RẰNG CÁC DỊCH VỤ KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH VỤ QUA ĐIỆN THOẠI VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÔNG THỂ ĐẶT HAY NHẬN BẤT KỲ CUỘC GỌI NÀO, BAO GỒM CÁC CUỘC GỌI DỊCH VỤ KHẨN CẤP, QUA CÁC MẠNG LƯỚI ĐIỆN THOẠI CHUYỂN MẠCH CÔNG CỘNG.
 • 11. Thời hạn; Phí.
  • 11.1 Thời hạn thỏa thuận. Thỏa thuận này vẫn còn hiệu lực trong Thời hạn.
  • 11.2 Thời hạn dịch vụ và giao dịch mua trong thời hạn dịch vụ. Google sẽ cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng trong Thời hạn dịch vụ. Trừ khi các bên đồng ý khác bằng văn bản, Tài khoản người dùng cuối được thêm trong Thời hạn dịch vụ sẽ có thời hạn được tính theo tỷ lệ sử dụng kết thúc vào ngày cuối cùng của Thời hạn dịch vụ đó.
  • 11.3 Tự động gia hạn. Vào cuối mỗi Thời hạn dịch vụ, Dịch vụ (và tất cả Tài khoản người dùng cuối đã mua trước đây phải trả Phí) sẽ tự động gia hạn trong Thời hạn dịch vụ bổ sung là mười hai tháng. Nếu một trong hai bên không muốn gia hạn Dịch vụ thì bên đó phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trước khi kết thúc Thời hạn dịch vụ hiện tại ít nhất 15 ngày. Thông báo về việc không gia hạn này sẽ có hiệu lực sau khi Thời hạn dịch vụ tại thời điểm đó kết thúc.
  • 11.4 Phí. Trong Thời hạn ban đầu, Google sẽ không tính Phí dịch vụ đối với Khách hàng (ngoài khoản phí cho Google Vault hoặc dung lượng lưu trữ trả phí, nếu có). Theo thỏa thuận chung bằng văn bản giữa các bên, (a) Google có thể tính Phí dịch vụ đối với Khách hàng sau Thời hạn dịch vụ ban đầu và (b) Google có thể tính Phí khách hàng đối với phiên bản cao cấp của Dịch vụ hoặc đối với các chức năng hoặc cải tiến tùy chọn có thể được Google thêm vào Dịch vụ (chẳng hạn như Google Vault hoặc dung lượng lưu trữ trả phí, nếu có).
  • 11.5 Sử dụng dịch vụ. Khách hàng không có nghĩa vụ sử dụng Dịch vụ và có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì (hoặc không vì lý do nào).
  • 11.6 Sửa đổi mức phí. Đối với các Dịch vụ mà Khách hàng đã mua phải trả Phí, Google có thể sửa đổi mức phí trong Thời hạn dịch vụ tiếp theo bằng cách cung cấp cho Khách hàng thông báo bằng văn bản (có thể qua email) ít nhất ba mươi ngày trước khi bắt đầu Thời hạn dịch vụ tiếp theo.
 • 12. Chấm dứt.
  • 12.1 Chấm dứt vì vi phạm. Một trong hai bên có thể tạm ngừng thực hiện hoặc chấm dứt Thỏa thuận này nếu: (i) bên kia vi phạm Thỏa thuận nghiêm trọng và không khắc phục hành vi vi phạm đó trong vòng ba mươi ngày sau khi nhận được thông báo bằng văn bản; (ii) bên kia ngừng hoạt động kinh doanh hoặc đang làm thủ tục phá sản và thủ tục không được giải quyết trong vòng chín mươi ngày; hoặc (iii) bên kia vi phạm Thỏa thuận nghiêm trọng nhiều hơn hai lần mà không khắc phục bất kỳ hành vi vi phạm nào.
  • 12.2 Chấm dứt vì lý do khác. Khách hàng có thể chấm dứt Thỏa thuận này vì bất cứ lý do nào (hoặc không vì lý do nào) có thông báo bằng văn bản trước ba mươi ngày cho Google, tuy nhiên, với điều kiện là Khách hàng vẫn có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản Phí đối với những Dịch vụ mà Khách hàng đã mua áp dụng cho thời gian còn lại của Thời hạn dịch vụ tại thời điểm đó cho các Dịch vụ đó.
  • 12.3 Hiệu lực chấm dứt. Nếu Thỏa thuận này chấm dứt thì: (i) các quyền mà một bên cấp cho bên kia sẽ ngừng ngay lập tức (ngoại trừ như được quy định trong Mục này); (ii) Google sẽ cung cấp cho Khách hàng hoặc Người bán lại quyền truy cập và khả năng xuất Dữ liệu khách hàng trong khoảng thời gian hợp lý về phương diện thương mại theo mức giá hiện hành tại thời điểm đó của Google, nếu áp dụng, cho Dịch vụ; (iii) sau khoảng thời gian hợp lý về phương diện thương mại, Google sẽ xóa Dữ liệu khách hàng bằng cách xóa con trỏ tới máy chủ đang hoạt động của Google đồng thời ghi đè lên theo thời gian; và (iv) theo yêu cầu, mỗi bên sẽ nhanh chóng thực hiện các nỗ lực hợp lý về phương diện thương mại để trả lại hoặc hủy tất cả Thông tin bí mật khác của bên kia.
 • 13. Bồi thường.
  • 13.1 Bởi Google. Google sẽ bồi thường, bảo vệ và không làm tổn hại cho Khách hàng trước mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí (bao gồm các chi phí hòa giải và phí luật sư hợp lý) phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba rằng công nghệ của Google được sử dụng để cung cấp Dịch vụ hoặc bất kỳ Đặc điểm thương hiệu nào của Google vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại hoặc nhãn hiệu nào của bên thứ ba đó. Bất kể những điều đã nói ở trên, theo Mục này, Google sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào trong mọi trường hợp phát sinh từ: (i) việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ hoặc Đặc điểm thương hiệu nào của Google dưới dạng sửa đổi hoặc kết hợp với các tài liệu không phải do Google cung cấp và (ii) bất kỳ nội dung, thông tin hoặc dữ liệu nào được cung cấp bởi Khách hàng, Người dùng cuối hoặc các bên thứ ba khác.
  • 13.2 Vi phạm có thể xảy ra.
   • (a) Sửa chữa, thay thế hoặc sửa đổi. Nếu Google tin tưởng một cách hợp lý rằng Dịch vụ vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba thì Google sẽ: (a) giành lại quyền cho Khách hàng, với mọi chi phí do Google chịu, để tiếp tục sử dụng Dịch vụ; (b) cung cấp dịch vụ thay thế không vi phạm có chức năng tương đương; hoặc (c) sửa đổi Dịch vụ sao cho Dịch vụ không còn vi phạm.
   • (b) Tạm ngừng hoặc chấm dứt. Nếu Google không cho rằng các tùy chọn nêu trên là hợp lý về phương diện thương mại thì Google có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động sử dụng Dịch vụ bị ảnh hưởng của Khách hàng. Nếu Google chấm dứt Dịch vụ bị ảnh hưởng, Google sẽ cung cấp một khoản tiền bồi hoàn được tính theo tỷ lệ cho các khoản Phí không đáng có (nếu có) thực tế đã được Khách hàng thanh toán cho khoảng thời gian tiếp sau thời điểm chấm dứt Dịch vụ này.
  • 13.3 Tổng quát. Khách hàng sẽ thông báo ngay cho Google về khiếu nại và hợp tác với Google trong việc bào chữa cho khiếu nại đó. Google có đầy đủ quyền kiểm soát và quyền hạn để bảo vệ khiếu nại đó, ngoại trừ trường hợp: (a) bất kỳ sự hòa giải nào đòi hỏi Khách hàng chấp nhận trách nhiệm pháp lý hoặc trả một khoản tiền bất kỳ sẽ cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của Khách hàng, sự đồng ý đó không được từ chối hoặc trì hoãn mà không có lý do hợp lý; và (b) Khách hàng có thể tham gia bào chữa cho khiếu nại với luật sư riêng do Khách hàng tự chi trả chi phí. BỒI THƯỜNG Ở TRÊN LÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC DUY NHẤT CỦA KHÁCH HÀNG THEO THỎA THUẬN NÀY VÌ HÀNH VI VI PHẠM CỦA GOOGLE ĐỐI VỚI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA.
 • 14. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.
  • 14.1 Giới hạn về trách nhiệm pháp lý gián tiếp. THEO THỎA THUẬN NÀY, KHÔNG BÊN NÀO PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ VIỆC MẤT DOANH THU HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐỂ CẢNH CÁO HOẶC TRỪNG PHẠT, NGAY CẢ KHI BÊN ĐÓ BIẾT HOẶC CHẮC CHẮN BIẾT RẰNG CÁC THIỆT HẠI ĐÓ CÓ THỂ XẢY RA VÀ NGAY CẢ KHI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP KHÔNG ĐÁP ỨNG BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.
  • 14.2 Giới hạn số tiền trách nhiệm pháp lý. THEO THỎA THUẬN NÀY, KHÔNG BÊN NÀO PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO SỐ TIỀN LỚN HƠN: (I) MỘT NGÀN ĐÔ LA HOẶC (II) SỐ TIỀN MÀ KHÁCH HÀNG TRẢ CHO GOOGLE TRONG VÒNG MƯỜI HAI THÁNG TRƯỚC KHI XẢY RA SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ.
  • 14.3 Ngoại lệ đối với giới hạn. Các giới hạn trách nhiệm pháp lý này áp dụng trong phạm vi tối đa mà luật pháp hiện hành cho phép nhưng không áp dụng đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật, hành vi vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của một bên đối với bên kia hoặc nghĩa vụ bồi thường.
 • 15. Điều khoản khác.
  • 15.1 Thông báo. Trừ khi được quy định khác trong tài liệu này, (a) tất cả thông báo đều phải bằng văn bản và được gửi tới bộ phận pháp lý và đầu mối liên hệ chính của bên kia và (b)thông báo được coi là đã gửi đi: (i) khi được xác nhận bằng văn bản biên nhận nếu được gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh cá nhân, dịch vụ chuyển phát nhanh qua đêm hoặc khi nhận nếu được gửi qua thư mà không có chứng từ biên nhận; hoặc (ii) khi có xác nhận bằng biên nhận tự động hoặc nhật ký điện tử nếu được gửi bằng fax hoặc email.
  • 15.2 Chuyển nhượng. Không bên nào có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia, ngoại trừ Chi nhánh, nhưng chỉ khi: (a) bên được chuyển nhượng đồng ý bằng văn bản bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này; và (b) bên chuyển nhượng vẫn chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh theo Thỏa thuận trước khi chuyển nhượng. Mọi nỗ lực chuyển nhượng hay chuyển giao khác đều không có giá trị.
  • 15.3 Thay đổi quyền kiểm soát. Khi có sự thay đổi quyền kiểm soát (ví dụ: thông qua mua bán cổ phiếu, sáp nhập hoặc hình thức giao dịch công ty khác): (a) bên có sự thay đổi quyền kiểm soát sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản cho bên kia trong vòng ba mươi ngày sau khi thay đổi quyền kiểm soát; và (b) bên kia có thể chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ khi có sự thay đổi quyền kiểm soát đến ba mươi ngày sau khi bên đó nhận được thông báo bằng văn bản trong tiểu mục (a).
  • 15.4 Điều kiện bất khả kháng. Không bên nào phải chịu trách nhiệm về việc không thực hiện đầy đủ do hoàn cảnh gây ra (ví dụ: thiên tai, hành động chiến tranh hoặc khủng bố, bạo loạn, điều kiện lao động, hành động của chính phủ và gián đoạn Internet) nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó.
  • 15.5 Không từ bỏ. Việc không tuân theo bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ.
  • 15.6 Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này không thể thi hành, các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn còn đầy đủ hiệu lực thi hành.
  • 15.7 Không có đại lý. Các bên là các nhà thầu độc lập và Thỏa thuận này không cấu thành mối quan hệ đại lý, đối tác hay liên doanh.
  • 15.8 Không có người thụ hưởng bên thứ ba. Không có người thụ hưởng bên thứ ba nào đối với Thỏa thuận này.
  • 15.9 Đền bù theo luật công bằng. Sẽ không có nội dung nào trong Thỏa thuận này giới hạn khả năng yêu cầu đền bù theo luật công bằng của hai bên.
  • 15.10 Luật điều chỉnh.
   • a. Đối với các tổ chức chính phủ tại thành phố, hạt và tiểu bang. Nếu Khách hàng là một tổ chức chính phủ tại thành phố, hạt hoặc tiểu bang thì các bên đồng ý giữ im lặng về luật quy định và nơi xét xử.
   • b. Đối với tất cả các tổ chức khác. Nếu Khách hàng là bất kỳ tổ chức nào không được quy định trong Mục 15.10(a) thì điều khoản sau đây áp dụng: Thỏa thuận này chịu sự điều chỉnh của luật California, ngoại trừ việc chọn lựa các nguyên tắc luật của bang đó. ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO NẢY SINH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, CÁC BÊN ĐỒNG Ý VỚI PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN VÀ NƠI XÉT XỬ DUY NHẤT LÀ TÒA ÁN TẠI HẠT SANTA CLARA, BANG CALIFORNIA.
  • 15.11 Sửa đổi. Mọi sửa đổi đều phải bằng văn bản và nêu rõ là sửa đổi cho Thỏa thuận này.
  • 15.12 Điều khoản còn hiệu lực. Các mục sau sẽ vẫn còn hiệu lực khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt: 7 (Thông tin bí mật), 8.1 (Quyền sở hữu trí tuệ), 12.3 (Hiệu lực chấm dứt), 13 (Bồi thường), 14 (Giới hạn trách nhiệm pháp lý), 15 (Các điều khoản khác) và 16 (Định nghĩa).
  • 15.13 Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này và tất cả tài liệu được tham chiếu ở đây là toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận có trước hoặc cùng thời điểm với chủ đề đó. Nếu Khách hàng nhận được một thỏa thuận tương tự về cùng chủ đề khi Khách hàng đăng nhập để sử dụng Dịch vụ, Thỏa thuận này sẽ được ưu tiên và thay thế cho thỏa thuận đó. Các điều khoản có tại địa chỉ URL và được tham chiếu trong Thỏa thuận này ở đây được kết hợp lại theo tham chiếu này.
  • 15.14 Giải thích điều khoản xung đột. Nếu có xung đột giữa các tài liệu cấu thành Thỏa thuận này, các tài liệu sẽ được ưu tiên theo thứ tự sau: Mẫu đơn hàng (nếu có), Thỏa thuận và các điều khoản có tại bất kỳ URL nào.
  • 15.15 Bản đối chiếu. Các bên có thể tham gia vào Thỏa thuận này bằng cách đưa Mẫu đơn hàng thích hợp (nếu có) hoặc Thỏa thuận này vào các bản đối chiếu, bao gồm bản fax, PDF hoặc bản sao điện tử khác, tất cả những bản này kết hợp lại sẽ cấu thành một bản chỉ dẫn.
 • 16. Định nghĩa.
  • "Chính sách sử dụng được chấp nhận" nghĩa là chính sách sử dụng được chấp nhận đối với Dịch vụ có sẵn tại https://workspace.google.com/intl/vi/terms/use_policy.html hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.
  • "Dịch vụ bổ sung" nghĩa là các sản phẩm của Google không thuộc Dịch vụ nhưng Người dùng cuối có thể truy cập bằng thông tin đăng nhập và mật khẩu của Tài khoản người dùng cuối. Những sản phẩm này được quy định tại URL sau: https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=vi&answer=181865 hoặc URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.
  • "Thời hạn dịch vụ bổ sung" nghĩa là những điều khoản có tại URL sau: https://workspace.google.com/intl/vi/terms/additional_services.html hoặc URL tương tự khác mà đôi khi Google có thể cung cấp.
  • “(Các) tài khoản quản trị” là (các) tài khoản dành cho quản trị viên mà Google cung cấp cho Khách hàng nhằm mục đích quản lý Dịch vụ. Việc sử dụng (các) tài khoản quản trị yêu cầu phải có mật khẩu do Google cung cấp cho Khách hàng.
  • "Bảng điều khiển dành cho quản trị viên" là công cụ trực tuyến được Google cung cấp cho Khách hàng để sử dụng chức năng báo cáo cũng như một số chức năng quản trị nhất định khác.
  • "Quản trị viên" là nhân viên kỹ thuật do Khách hàng chỉ định, là người thay mặt Khách hàng quản lý Dịch vụ được cung cấp cho Người dùng cuối.
  • "Quảng cáo" là các quảng cáo trực tuyến, không bao gồm các quảng cáo được cung cấp bởi bất kỳ sản phẩm quảng cáo nào không thuộc Dịch vụ (ví dụ: Google AdSense) mà Khách hàng chọn sử dụng cùng với Dịch vụ, được Google hiển thị cho Người dùng cuối.
  • "Chi nhánh" là bất kỳ tổ chức nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, chịu sự kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên.
  • "Thỏa thuận" nghĩa là Thỏa thuận Google Workspace cho giáo dục này hoặc kết hợp của Mẫu đơn hàng và Thỏa thuận Google Workspace cho giáo dục này, khi được áp dụng.
  • "Cựu sinh viên" là sinh viên đã tốt nghiệp hay Sinh viên cũ của Khách hàng.
  • "Phí hàng năm" nghĩa là khoản phí Dịch vụ hàng năm theo quy định trong Mẫu đơn hàng (nếu có).
  • "Ngày bắt đầu thanh toán" nghĩa là ngày Khách hàng sẽ bắt đầu trả phí Dịch vụ cho Google (nếu có).
  • "Đặc điểm thương hiệu" là tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm thương hiệu để phân biệt khác của mỗi bên và đôi khi được bên tương ứng đó bảo mật.
  • "Thông tin bí mật" là thông tin được một bên tiết lộ cho bên kia theo Thỏa thuận này, được đánh dấu là bí mật và thường được xem là bí mật trong mọi tình huống. Dữ liệu khách hàng được coi là Thông tin bí mật của Khách hàng.
  • "Dữ liệu khách hàng" là các dữ liệu, bao gồm email, được Khách hàng hoặc Người dùng cuối cung cấp, tạo, truyền hoặc hiển thị qua Dịch vụ.
  • "Tên miền của khách hàng" là tên miền mà Khách hàng sở hữu hoặc kiểm soát, được sử dụng cùng với Dịch vụ và được chỉ định trong Mẫu đơn hàng. Khách hàng có thể cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ miền phụ nào của mình (ví dụ: nếu Tên miền của khách hàng là "edu.com", miền phụ có thể bao gồm "alumni.edu.com") mà không cần có phê duyệt bằng văn bản của Google.
  • "Ngày có hiệu lực" là ngày Thỏa thuận này được ký kết.
  • "Vấn đề bảo mật khẩn cấp" nghĩa là: (a) việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ vi phạm Chính sách sử dụng được chấp nhận, có thể làm gián đoạn: (i) Dịch vụ; (ii) việc sử dụng Dịch vụ của khách hàng khác; hoặc (iii) mạng hoặc máy chủ của Google dùng để cung cấp Dịch vụ; hoặc (b) việc truy cập trái phép của bên thứ ba vào Dịch vụ.
  • "Người dùng cuối" là các cá nhân mà Khách hàng cho phép sử dụng Dịch vụ.
  • "Tài khoản người dùng cuối" là tài khoản do Google lưu trữ được Khách hàng thiết lập cho người dùng cuối thông qua Dịch vụ.
  • "Luật kiểm soát xuất khẩu" có nghĩa là tất cả các luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu hiện hành, bao gồm Quy định quản lý xuất khẩu ("EAR") do Bộ Thương mại Hoa Kỳ duy trì, các chế tài kinh tế và thương mại được duy trì bởi Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính và Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế ("ITAR") được duy trì bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
  • "Phí" có nghĩa là các khoản tiền mà Google lập hóa đơn cho Khách hàng đối với Dịch vụ (nếu có) như được mô tả trong Thỏa thuận này.
  • "FERPA" nghĩa là Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục tại gia đình (20 U.S.C. 1232g) và các Quy định của Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục tại gia đình (34 CFR Phần 99), đôi khi thỉnh thoảng được sửa đổi hoặc bổ sung.
  • "Thông báo bảo mật của Google Workspace cho giáo dục" nghĩa là thông báo tại URL sau: https://www.google.com/intl/vi/work/apps/terms/education_privacy.html hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.
  • "Trung tâm trợ giúp" có nghĩa là trung tâm trợ giúp của Google có thể được truy cập tại https://www.google.com/support/ hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.
  • "Hoạt động rủi ro cao" là các hình thức sử dụng như vận hành cơ sở hạt nhân, hệ thống kiểm soát không lưu hoặc hệ thống trợ giúp sự sống mà ở đó, lỗi của Dịch vụ có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hoặc hủy hoại môi trường.
  • "HIPAA" là Đạo luật về tính chuyển đổi và trách nhiệm của bảo hiểm y tế năm 1996 đôi khi có thể được sửa đổi và mọi quy định được ban hành theo đó.
  • "Quyền sở hữu trí tuệ" là các quyền có hiệu lực hiện hành và sau này trên toàn thế giới theo luật bằng sáng chế, luật bản quyền, luật bí mật thương mại, luật nhãn hiệu, luật về quyền lợi tinh thần và các quyền tương tự khác.
  • "Thời hạn dịch vụ ban đầu" là thời hạn mà Dịch vụ hiện hành bắt đầu vào Ngày bắt đầu dịch vụ và tiếp tục trong "Thời hạn dịch vụ hiện tại" được nêu trong Mẫu đơn hàng kể từ Ngày bắt đầu thanh toán (nếu Mẫu đơn hàng áp dụng cho Dịch vụ) hoặc trong thời hạn bắt đầu vào Ngày có hiệu lực và tiếp tục trong một năm nếu không có Mẫu đơn hàng nào áp dụng cho Dịch vụ.
  • "Phí thời hạn ban đầu" nghĩa là khoản phí Dịch vụ cho Thời hạn dịch vụ ban đầu (không bao gồm bất kỳ khoản phí phải trả một lần được áp dụng nào), như quy định trong Mẫu đơn hàng (nếu có).
  • "Phí hàng tháng" nghĩa là khoản phí Dịch vụ hàng tháng theo quy định trong Mẫu đơn hàng (nếu có).
  • “Địa chỉ email thông báo” là địa chỉ email mà Khách hàng chỉ định để nhận thông báo qua email từ Google. Khách hàng có thể thay đổi địa chỉ email này thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
  • "Mẫu đơn hàng" nghĩa là một mẫu đơn đặt hàng ở dạng văn bản tài liệu do Google cung cấp chỉ định Dịch vụ mà Khách hàng sẽ mua của Google phải trả Phí (nếu có) theo Thỏa thuận. Mẫu đơn hàng sẽ bao gồm: (i) vùng ký tên dành cho Khách hàng hoặc cả Khách hàng và Google; (ii) SKU dịch vụ hiện hành; (iii) Phí (nếu có); và (iv) số lượng và Thời hạn dịch vụ hiện tại cho mọi Tài khoản người dùng cuối.
  • "Đơn đặt hàng" nghĩa là đơn đặt hàng do Khách hàng cấp phát.
  • "Dịch vụ" nghĩa là Dịch vụ chính của Google Workspace cho giáo dục được Google cung cấp và được Khách hàng sử dụng theo Thỏa thuận này. Dịch vụ được mô tả tại đây: https://workspace.google.com/intl/vi/terms/user_features.html hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.
  • "Ngày bắt đầu dịch vụ" là ngày Google cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng.
  • "Trang dịch vụ" là các trang web hiển thị Dịch vụ cho Người dùng cuối.
  • "Thời hạn Dịch vụ" là Thời hạn Dịch vụ Ban đầu và tất cả các thời hạn được gia hạn cho Dịch vụ liên quan.
  • "SLA" nghĩa là Thỏa thuận cấp dịch vụ có tại đây: https://workspace.google.com/intl/vi/terms/sla.html hoặc URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.
  • "Nhân viên" nghĩa là cá nhân (bao gồm bất kỳ cán bộ giảng dạy nào) hiện được hoặc đã được Khách hàng tuyển dụng. Bất kỳ Sinh viên hoặc Cựu sinh viên nào đồng thời là Nhân viên cũng được coi là Nhân viên theo Thỏa thuận này (và không được bao gồm trong định nghĩa về Sinh viên hoặc Cựu sinh viên) nếu họ đã được Khách hàng tuyển dụng trong mười hai tháng vừa qua.
  • "Sinh viên" là cá nhân đã đăng ký lớp học do Khách hàng cung cấp trong mười hai tháng vừa qua.
  • "Tạm ngừng" nghĩa là vô hiệu hóa ngay lập tức quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc các thành phần của Dịch vụ, khi thích hợp, để ngăn chặn việc sử dụng thêm Dịch vụ.
  • “Thuế” là mọi khoản thuế hàng hóa, phí hải quan hoặc thuế (ngoài thuế thu nhập của Google) liên quan tới việc bán Dịch vụ, bao gồm mọi khoản tiền phạt hoặc lãi liên quan.
  • "Thời hạn" là thời hạn của Thỏa thuận, sẽ bắt đầu vào Ngày bắt đầu có hiệu lực và tiếp tục cho tới khi: (i) kết thúc Thời hạn dịch vụ cuối cùng hoặc khi (ii) Thỏa thuận bị chấm dứt theo các quy định được nêu trong tài liệu này.
  • "Yêu cầu của bên thứ ba" là yêu cầu của một bên thứ ba về các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng cuối. Yêu cầu của bên thứ ba có thể là lệnh khám xét, lệnh tòa, trát đòi hầu tòa hợp pháp, lệnh hợp pháp có hiệu lực khác hoặc sự đồng ý bằng văn bản từ Người dùng cuối cho phép tiết lộ.
  • "TSS" là các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật mà Google cung cấp cho Quản trị viên trong Thời hạn theo Nguyên tắc TSS.
  • "Nguyên tắc TSS" là nguyên tắc dành cho các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Google có hiệu lực tại thời điểm đó cho Dịch vụ. Nguyên tắc TSS có tại URL sau: https://workspace.google.com/intl/vi/terms/tssg.html hoặc URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.
  • "Điều khoản URL" nghĩa là Chính sách sử dụng được chấp nhận, SLA và Nguyên tắc TSS.