הסכם (מקוון) לשימוש ב-G Suite for Education

הסכם זה לשימוש ב-G Suite for Education ("ההסכם") נערך בין Google Inc.‎‏ ("Google") ללקוח המזוהה במסמך ההזמנה ("הלקוח"). הסכם זה ייכנס לתוקף בתאריך שבו ילחץ הלקוח על הלחצן 'אני מסכים' להלן או, במקרים רלוונטיים, בתאריך שבו ייחתם ההסכם על ידי שני הצדדים ("מועד הכניסה לתוקף"). אם אתה מאשר את ההסכם בשמו של לקוח, אתה מצהיר ומתחייב כי: (i) בידך מלוא הסמכות החוקית לחייב את מעסיקך או את היישות הרלוונטית לקיום התנאים וההגבלות האלה; (ii) קראת והבנת את ההסכם הזה; וכן (iii) אתה מסכים לתנאי הסכם זה בשם הגורם שאתה מייצג. אם אין לך את מלוא הסמכות החוקית לחייב את הלקוח, אל תלחץ על הלחצן 'אני מסכים' להלן (או, אם רלוונטי, אל תחתום על הסכם זה). הסכם זה קובע את תנאי הגישה של הלקוח אל השירותים ואת תנאי השימוש בהם, וייכנס לתוקפו החל ממועד הכניסה לתוקף.

 • 1. שירותים.
  • 1.1 מתקנים והעברת נתונים. כל המתקנים המשמשים לאחסון ולעיבוד נתוני הלקוח יעמדו בדרישות אבטחה סבירות שאינן פחותות ברמת ההגנה מאלו של המתקנים שבהם Google מאחסנת ומעבדת את הנתונים שלה שהם מסוג דומה. לרשות Google מערכות ונהלים העומדים לכל הפחות בתקני התעשייה, שמטרתם להבטיח את נתוני הלקוח וסודיותם, להגן עליהם מפני איומים או סיכונים צפויים ביחס לאבטחה או לשלמות של נתוני הלקוח ולהגן על נתוני הלקוח מפני גישה או שימוש בידי גורמים לא מורשים. כחלק ממתן השירותים, Google עשויה להעביר, לאחסן ולעבד נתוני לקוח בארצות הברית או בכל ארץ אחרת שבה Google או נציגיה מחזיקים מתקנים. בעצם השימוש בשירותים מביע הלקוח הסכמה להעברה, לעיבוד ולאחסון של נתוני הלקוח כאמור.
  • 1.2 שינויים.
   • א. בשירותים. Google רשאית לבצע מעת לעת שינויים סבירים מבחינת הגינות מסחרית בשירותים. אם Google תבצע שינוי מהותי בשירותים, Google תודיע ללקוח על כך, בתנאי שהלקוח נרשם ב-Google לשירות קבלת הודעות על שינויים מהותיים כאלה.
   • ב. בתנאי כתובת האתר. Google רשאית לבצע מעת לעת שינויים סבירים מבחינת הגינות מסחרית בתנאי כתובת האתר. אם Google תבצע שינוי מהותי בתנאי כתובת האתר, תודיע על כך Google ללקוח באמצעות הודעת דוא"ל שתישלח אל כתובת הדוא"ל המשמשת לצורך קבלת הודעות, או תיידע את הלקוח באמצעות מסוף הניהול. אם לשינוי תהיה השפעה שלילית מהותית על הלקוח והלקוח לא יסכים לשינוי, יהיה על הלקוח להודיע על כך ל-Google באמצעות מרכז העזרה תוך שלושים יום ממועד קבלת ההודעה על השינוי. אם הלקוח יודיע ל-Google כנדרש, הרי שהתנאים שהיו בתוקף בתקופה שעד לשינוי יישארו בתוקף וזאת עד לתום התקופה השוטפת. אם הלקוח יבחר לחדש את השירותים, יתבצע החידוש בכפוף לתנאי כתובת האתר של Google שיהיו בתוקף באותו מועד.
  • 1.3 כינויים. הלקוח נושא באחריות בלעדית על המעקב אחר הודעות דוא"ל, שליחת תשובות וכל עיבוד אחר של הודעות דוא"ל הנשלחות אל הכינויים "abuse" ו-"postmaster" עבור שמות דומיין של הלקוח. עם זאת, Google עשויה לעקוב אחר הודעות דוא"ל שנשלחו לכינויים אלה עבור שמות דומיין של הלקוח על מנת לזהות ניצול לרעה של שירותים.
  • 1.4 מודעות. Google אינה מציגה בשירותים מודעות ואינה משתמשת בנתוני הלקוח לצורכי מודעות.
  • 1.5 חשבונות של משתמשי קצה. הלקוח יכול לבקש חשבונות של משתמשי קצה על ידי: (i) הגשת בקשה מקוונת באמצעות מסוף הניהול; או (ii) יצירת קשר עם צוות התמיכה של Google לאחר תאריך תחילת השירותים. הלקוח יוכל להשעות או למחוק חשבונות של משתמשי קצה בכל עת באמצעות מסוף הניהול.
  • 1.6 הכספת של Google. אם הלקוח ירכוש את שירותי 'הכספת של Google', יחולו עליו התנאים הנוספים הבאים:
   • א. שמירה. לא תהיה ל-Google כל מחויבות לשמור נתוני לקוח כלשהם הנמצאים בארכיון, מעבר לתקופת השמירה שצוינה על ידי הלקוח (למעט עבור החזקה לצורך משפטי). אם הלקוח לא יחדש את הכספת של Google, לא תהיה ל-Google כל מחויבות לשמור נתוני לקוח כלשהם הנמצאים בארכיון.
   • ב. רכישה ראשונית של שירותי 'הכספת של Google'. במסגרת הרכישה הראשונית של שירותי 'הכספת של Google', הלקוח מסכים לרכוש חשבונות משתמש קצה ל'כספת של Google' עבור כל אנשי הצוות שיש להם חשבונות G Suite for Education. הלקוח יוכל לספק את שירותי 'הכספת של Google' לסטודנטים ובוגרים ללא עלות.
   • ג. חשבונות משתמשי קצה נוספים לעובדים. לאחר שהלקוח יבצע רכישה ראשונית של שירותי 'הכספת של Google', אם במהלך תקופת שירות כלשהי הלקוח יחליט להוסיף עוד חשבונות משתמשי קצה לעובדים, במספר שמהווה לפחות 20% ממספר החשבונות שנרכשו ברכישה הקודמת, הלקוח מסכים לרכוש את שירות 'הכספת של Google' עבור החשבונות הנוספים למשך התקופה שנותרה ללקוח במסגרת שירות 'הכספת של Google' באותו מועד. בנוסף, בתאריך שבו החל החיוב על השירות שהלקוח רכש, הלקוח מסכים לרכוש את שירותי 'הכספת של Google' עבור כל חשבון משתמש קצה של עובד שהוא יוסיף מעבר לחשבונות שנרכשו בעבר, למשך תקופת השירותים של 'הכספת של Google' שנותרה ללקוח באותו מועד.
  • 1.7 הודעת פרטיות. האופן שבו Google אוספת מידע מהלקוח וממשתמשי הקצה ומשתמשת בו כפוף לתנאים המפורטים בהודעת הפרטיות של G Suite for Education.
 • 2. התחייבויות הלקוח.
  • 2.1 שימושים מותרים. השירותים מותרים אך ורק לשימוש מצד (א) מוסדות חינוך שאינם למטרות רווח וכן (ב) ישויות אחרות שאינן למטרות רווח (בהתאם להגדרות החוק במדינות הרלוונטיות).
  • 2.2 תאימות. הלקוח יעשה שימוש בשירותים בהתאם למדיניות השימוש המקובל. Google עשויה להעמיד מעת לעת לרשות הלקוח יישומים, תכונות או פונקציונליות חדשים עבור השירותים, והשימוש בהם יהיה מותנה בהסכמת הלקוח לתנאים הנוספים. בנוסף, כאשר Google תעמיד לרשות הלקוח ומשתמשי הקצה שלו שירותים נוספים (מעבר לשירות זה), השימוש באותם שירותים יהיה כפוף לתנאים והגבלות נוספים ולתנאים וההגבלות הספציפיים של Google לכל מוצר. אם הלקוח לא מעוניין בשירותים נוספים, יש באפשרותו להפעיל ולהשבית אותם בכל עת דרך מסוף הניהול.
  • 2.3 ניהול השירותים על ידי הלקוח. הלקוח רשאי לציין במסוף הניהול מנהל מערכת אחד או יותר, שיקבלו הרשאות גישה אל חשבונות מנהל המערכת והרשאות לניהול החשבונות של משתמשי הקצה. הלקוח אחראי: (א) לשמור על סודיות הסיסמה וחשבונות מנהל המערכת; (ב) למנות עובדים הרשאים לגשת לחשבונות מנהל המערכת; וכן (ג) לוודא כי הפעילויות שיתרחשו בהקשר של חשבונות מנהל המערכת עומדות בתנאי ההסכם. הלקוח מסכים ש-Google לא תישא באחריות לניהול הפנימי של השירותים עבור הלקוח וש-Google תשמש כמעבד נתונים בלבד.
  • 2.4 הסכמת משתמשי הקצה. ניתן להעניק למנהלי המערכת של הלקוח את היכולת לגשת לנתונים העומדים לרשות משתמשי הקצה בחשבונות של משתמשי הקצה, לפקח עליהם, להשתמש בהם או לחשוף אותם. על הלקוח להשיג את כל ההסכמות הדרושות מצד משתמשי הקצה ולהחזיק בהן על מנת: (i) לאפשר ללקוח לגשת לנתונים אלה, לפקח עליהם, להשתמש בהם ולחשוף אותם ולאפשר ל-Google לספק ללקוח את היכולת לעשות זאת, וכן (ii) לאפשר ל-Google לספק את השירותים.
  • 2.5 COPPA והסכמת ההורים. אם הלקוח מאפשר למשתמשי קצה מתחת לגיל 13 להשתמש בשירותים, הלקוח מסכים שהאיסוף של מידע אישי ממשתמשי הקצה בגילאים האלה והשימוש בו במסגרת השירותים יעמדו בכל הדרישות של חוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט ‎(‏COOPA), המפורטות בהודעת הפרטיות של G Suite for Education. אם הלקוח מציע למשתמשי הקצה גישה לשירותים נוספים, לפני שיאפשר למשתמשי קצה שגילם מתחת ל-18 להשתמש בשירותים, עליו לקבל את הסכמת ההורים לאיסוף של מידע אישי ושימוש בו במסגרת אותם שירותים.
  • 2.6 שימוש בלתי מורשה. הלקוח ישקיע מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בשירותים ולסיים כל שימוש בלתי מורשה. הלקוח יודיע ל-Google על כל שימוש בלתי מורשה בשירותים או גישה בלתי מורשית אליהם ברגע שייוודע לו עליהם.
  • 2.7 הגבלת השימוש. אלא אם הסכימה לכך Google במפורש ובכתב, הלקוח אינו רשאי לבצע את הפעולות הבאות, ועליו להשקיע מאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי לוודא שצד שלישי כלשהו לא יבצע את הפעולות הבאות: (א) מכירה, הפצה, החכרה או כל פעולה שוות ערך מבחינה מעשית, של השירותים לצד שלישי (אלא אם כן הדבר אושר במפורש בהסכם זה); (ב) ניסיון להנדס לאחור את השירותים או רכיב כלשהו; (ג) ניסיון ליצור תחליף או שירות דומה באמצעות שימוש בשירותים או גישה אליהם; (ד) שימוש בשירותים לביצוע פעילויות בסיכון גבוה; או (ה) שימוש בשירותים לאחסון או להעברה של נתוני לקוח כלשהם הכפופים לפיקוח על הייצוא במסגרת חוקי הפיקוח על הייצוא. הלקוח נושא באחריות הבלעדית לתאימות לכל דרישה הניתנת להחלה של HIPAA.
  • 2.8 בקשות של צד שלישי. הלקוח יהיה אחראי לענות לבקשות של צד שלישי. עד כמה שהחוק מתיר ועל פי התנאים של בקשת הצד השלישי, Google: (א) תודיע בהקדם ללקוח על בקשה של צד שלישי; (ב) תיענה לבקשות הסבירות של הלקוח בנוגע למאמציו להתנגד לבקשת צד שלישי; וכן (ג) תספק ללקוח את המידע או הכלים הנחוצים ללקוח על מנת להגיב לבקשת הצד השלישי. כשלב ראשון, הלקוח יחפש את המידע הנחוץ לצורך תגובה לצד השלישי בכוחות עצמו, והוא יצור קשר עם Google רק אם לא יוכל להשיג את המידע בעצמו באופן סביר.
 • 3. תשלום. אם שירותים כלשהם יירכשו תמורת עמלה, יחולו על שירותים אלה התנאים האמורים בסעיף 3 זה.
  • 3.1 תשלום. יש לשלם את כל העמלות תוך שלושים יום מתאריך החשבונית. יש לשלם את כל התשלומים בדולרים של ארה"ב אלא אם כן צוין אחרת בטופס ההזמנה. יש לצרף את ההוראות הבאות לתשלומים בהעברה בנקאית:
   שם הבנק: מספר ABA: מספר חשבון:
   Wells Fargo Bank
   Palo Alto, California USA
   121000248
   Google Inc.
   4375669785
  • 3.2 תשלומים בפיגור. על כל עיכוב בתשלום מעבר למועד שנקבע לו ייתכן שיהיה הלקוח חייב בריבית בשיעור של אחוז אחד וחצי לכל חודש (או השיעור הגבוה ביותר המותר על פי חוק, אם החוק קובע שיעור נמוך יותר), עד שהתשלום ישולם במלואו. הלקוח יישא באחריות לכל ההוצאות הסבירות (כולל שכר טירחה של עורך דין) שייגרמו ל-Google במסגרת הגבייה של סכומים בפיגור, אלא אם הם נגרמו כתוצאה משגיאות בחיוב מצד Google.
  • 3.3 הזמנות רכישה.
   • א. נדרשות. אם הלקוח מעוניין שהחשבונית שלו תישא מספר הזמנת רכישה, הלקוח יודיע על כך ל-Google וינפיק הזמנת רכישה ל-Google. אם הלקוח זקוק להזמנת רכישה, אך לא יספק את הזמנת הרכישה ל-Google, אזי לא תחול על Google חובה לספק את השירותים, עד שהזמנת הרכישה תתקבל לידי Google. כל התנאים וההגבלות המופיעים על הזמנת רכישה אינם חלים על הסכם זה והם בטלים ומבוטלים.
   • ב. לא נדרשות. אם הלקוח אינו זקוק להזמנת רכישה שתיכלל בחשבונית, הלקוח יספק ל-Google כתב ויתור על הדרישה להזמנת רכישה, אותו הלקוח יוכל לשלוח בדוא"ל. אם הלקוח מוותר על הדרישה להזמנת רכישה, אזי: (א) Google תספק ללקוח חשבונית ללא הזמנת רכישה; וכן (ב) הלקוח מסכים לשלם חשבוניות שאינן כוללות הזמנת רכישה.
  • 3.4 מיסים. הלקוח נושא באחריות לתשלום כל המיסים, וישלם ל-Google עבור השירותים ללא שום ניכוי בגין מס. אם Google תחויב לגבות או לשלם מיסים, הלקוח יחויב במיסים באמצעות חשבונית, אלא אם הלקוח יספק ל-Google אישור חוקי לפטור ממס שניתן לו מרשות המיסוי הרלוונטית. אם הלקוח נדרש על פי חוק לנכות מסים כלשהם מהתשלומים שלו ל-Google, הלקוח חייב לספק ל-Google קבלת מס רשמית או מסמך מתאים אחר כהוכחה לתשלומים אלה.
  • 3.5 מחלוקות לגבי חשבוניות. כל ערעור על חשבונית יוגש לפני תאריך תשלום החשבונית. אם יוסכם בין הצדדים כי Google אחראית לאי דיוקים מסוימים בחיוב, Google לא תנפיק חשבונית מתוקנת, אלא תנפיק במקום זאת תזכיר אשראי המציין את הסכום השגוי שהופיע בחשבונית הרלוונטית. אם טרם התקבל תשלום עבור החשבונית שלגביה הוגש הערעור, Google תחיל על החשבונית את סכום תזכיר האשראי והלקוח יהיה אחראי לשלם את הסכום נטו לתשלום המופיע בחשבונית.
 • 4. תשלום באמצעות חשבונית, תעריפים. אם שירותים כלשהם יירכשו תמורת עמלה, יחולו על שירותים אלה התנאים האמורים בסעיף 4 זה. בתאריך ההתחלה של מחזור החיוב או לאחריו, Google תחייב את הלקוח בעמלות הבאות באמצעות חשבונית, עבור כל שירות הניתן להחלה: מראש עבור החיוב החודשי, החיוב השנתי או החיוב עבור התקופה הראשונית (לפי העניין). כל החיובים הללו יפורטו בטופס ההזמנה.
 • 5. שירותי תמיכה טכנית.
  • 5.1 על ידי הלקוח. הלקוח ישיב, על חשבונו, לשאלות ותלונות של משתמשי קצה או גורמי צד שלישי, הקשורות לשימוש בשירותים מצד הלקוח או משתמשי הקצה. הלקוח ישקיע מאמצים סבירים מבחינת הגינות מסחרית לפתור בעיות תמיכה לפני שיפנה אותן ל-Google.
  • 5.2 על ידי Google. אם הלקוח לא יכול לפתור בעיית תמיכה באופן התואם את האמור לעיל, הלקוח רשאי להפנות את הבעיה ל-Google בהתאם להנחיות שירותי התמיכה הטכנית. Google תספק שירותי תמיכה טכנית ללקוח בהתאם להנחיות שירותי התמיכה הטכנית.
 • 6. השעיה.
  • 6.1 של חשבונות משתמשי קצה על ידי Google. במידה וייוודע ל-Google על הפרה של ההסכם על ידי משתמש קצה, Google עשויה לבקש באופן ספציפי שהלקוח ישעה את חשבון משתמש הקצה הרלוונטי. אם לא יפעל הלקוח על פי בקשת Google להשעות חשבון של משתמש קצה, תהא Google רשאית לעשות זאת בעצמה. השעיה שתבוצע על ידי Google תהיה בתוקף עד שמשתמש הקצה הרלוונטי יתקן את ההפרה שהביאה להשעיה מלכתחילה.
  • 6.2 בעיות חירום באבטחה. על אף האמור לעיל, במקרה של בעיית חירום באבטחה, מוקנית ל-Google הזכות להשעות אוטומטית את השימוש המהווה הפרה. היקף ההשעיה ומשכה יהיו בהתאם להיקף ולמשך המינימליים הנדרשים כדי למנוע או להפסיק את בעיית החירום באבטחה. אם Google תשעה חשבון של משתמש קצה מסיבה כלשהי ללא הודעה מוקדמת ללקוח, Google תספק ללקוח, לבקשתו, את הסיבה להשעיה ברגע שיתאפשר לה במידת הסביר.
 • 7. מידע סודי.
  • 7.1 התחייבויות. כל אחד מהצדדים (א) יגן על המידע הסודי של הצד השני באותה רמה ובאותם אמצעים המשמשים אותו להגנה על המידע הסודי שלו-עצמו; וכן (ב) יימנע מחשיפת המידע הסודי, להוציא לשותפיו העצמאיים, עובדיו וסוכניו שעליהם לדעת את הפרטים הללו ואשר הסכימו בכתב לשמור על סודיותם. כל אחד מהצדדים (וכל שותפיו העצמאיים, עובדיו וסוכניו אשר קיבלו ממנו מידע סודי) לא יהיה רשאי להשתמש במידע הסודי, אלא כדי לממש את זכויותיו ולמלא את התחייבויותיו על פי הסכם זה, תוך נקיטת אמצעים סבירים להגן עליו. כל אחד מהצדדים נושא באחריות לכל פעולה שתיעשה על ידי שותפיו העצמאיים, עובדיו וסוכניו, אשר תהווה הפרה של סעיף זה.
  • 7.2 יוצאים מן הכלל. המונח "מידע סודי" אינו כולל מידע אשר (א) היה ידוע לנמען; (ב) הפך לנחלת הציבור שלא באשמת הנמען; (ג) פותח על ידי הנמען באופן בלתי תלוי; או (ד) נמסר לנמען כחוק על ידי צד אחר.
  • 7.3 חובת חשיפה. כל אחד מהצדדים רשאי לחשוף מידע סודי של הצד שכנגד אם הדבר מתחייב על פי דין ואולם רק לאחר שאותו צד, במידה שהדבר מותר מבחינה משפטית: (א) השקיע מאמץ סביר מבחינת הגינות מסחרית להודיע על כך לצד שכנגד; וכן (ב) נתן לצד שכנגד הזדמנות לערער על חובת החשיפה.
  • 7.4 FERPA. הצדדים מסכימים כי (א) נתוני הלקוח עשויים להכיל פרטים אישיים מזהים מתוך רשומות של מוסד חינוכי הכפופות לחוק FERPA ("רשומות FERPA"); וכן (ב) במידה ונתוני הלקוח מכילים רשומות FERPA, אזי Google תיחשב ל"גורם רשמי של מוסד חינוכי" (כפי שמונח זה משמש בחוק FERPA ובתקנותיו בדבר יישום) ותציית לחוק FERPA.
 • 8. זכויות קניין רוחני; תכונות מותג.
  • 8.1 זכויות קניין רוחני. אלא אם כן הדבר מצוין במפורש במסמך זה, אין ההסכם מעניק לצד מן הצדדים זכות כלשהי, מכללא או אחרת, לתכנים של הצד שכנגד או לקניינו הרוחני של הצד שכנגד. כפי שהדבר עומד בין הצדדים, הלקוח מחזיק בבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני בנתוני הלקוח ואילו Google מחזיקה בכל זכויות הקניין הרוחני בשירותים.
  • 8.2 הצגת תכונות המותג. Google תציג רק את תכונות המותג שאושרו על ידי הלקוח (הרשאה כזו תיחשב כנתונה על ידי הלקוח שמעלה את תכונות המותג שלו לשירותים), ורק בתוך תחומי דפי השירותים שמיועדים לכך. הלקוח רשאי לציין במפורש את אופי השימוש באמצעות מסוף הניהול. כמו כן רשאית Google להציג את תכונות המותג של Google בדפי השירותים באופן שיהיה בו כדי לציין כי Google היא זו שמספקת את השירותים. אף אחד מהצדדים אינו רשאי להציג תכונות מותג של הצד שכנגד או להשתמש בהן מעבר למותר במסגרת הסכם זה, ללא הסכמה בכתב ומראש מהצד שכנגד.
  • 8.3 הגבלה על תכונות המותג. כל שימוש בתכונות המותג של צד מן הצדדים ייזקף לזכות הצד המחזיק בזכויות הקניין הרוחני על אותן תכונות מותג. כל אחד מהצדדים רשאי לשלול את זכותו של הצד שכנגד להשתמש בתכונות המותג שלו בהתאם להסכם זה, באמצעות הודעה בכתב לצד שכנגד וארכה סבירה עד להפסקת השימוש.
 • 9. פרסום. הלקוח מסכים לכך ש-Google תהא רשאית לכלול את שם הלקוח או את תכונות המותג ברשימת הלקוחות של Google באינטרנט או בחומרים לקידום מכירות. הלקוח מסכים גם לכך ש-‏Google עשויה לאזכר את הלקוח באופן מילולי כלקוח של המוצרים או השירותים של Google הנכללים בהסכם הזה. סעיף זה כפוף לסעיף 8.3.
 • 10. הצהרות, התחייבויות וכתבי ויתור.
  • 10.1 הצהרות והתחייבויות. כל צד מצהיר כי יש לו את ההרשאה והסמכות המלאה לחתום על הסכם זה. כל צד מתחייב לציית לכל החוקים והתקנות החלים על האספקה של השירותים או השימוש בהם, לפי העניין (כולל הדין החל הנוגע להתראות על הפרות אבטחה). Google מתחייבת לספק את השירותים בהתאם להסכם רמת השירות הרלוונטי. הלקוח מאשר ומסכים לכך שהשימוש בשירותים ובשירותים הנוספים ייעשה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות של ילדים באינטרנט ‎(‏COOPA) משנת 1998, לרבות אך ללא הגבלה למתן הסכמה לאיסוף מידע אישי מתלמידים ושימוש בו וקבלת הסכמה הסכמה לכך מההורים, כפי שמתואר בסעיף 2.5 לעיל.
  • 10.2 כתבי ויתור. במידה המרבית המותרת על פי החוק הניתן להחלה, אלא אם כן צוין אחרת במפורש במסמך זה, אף צד מהצדדים אינו מצהיר על התחייבות אחרת כלשהי, בין מפורשת ובין משתמעת, סטטוטורית או אחרת, כולל, וללא הגבלה, אחריות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. Google אינה מביעה כל התחייבות לגבי תוכן או מידע כלשהם שהגישה אליהם תתאפשר באמצעות השירותים. הלקוח מאשר בזאת כי השירותים אינם שירותי טלפוניה וכי לא ניתן לבצע או לקבל שיחות באמצעות השירותים, כולל שיחות לשירותי חירום, דרך רשתות הטלפון הציבוריות.
 • 11. תקופת ההסכם, עמלות.
  • 11.1 תקופת ההסכם. ההסכם יישאר בתוקף למשך תקופת ההסכם.
  • 11.2 תקופת השירותים וביצוע רכישות במהלך תקופת השירותים. Google תספק את השירותים ללקוח במהלך תקופת השירותים. אלא אם הגיעו הצדדים להסכמה אחרת בכתב, תוקף השימוש בחשבונות של משתמשי קצה שנוספו במהלך תקופת השירותים יימשך לתקופה יחסית, שתסתיים ביום האחרון של תקופת השירותים.
  • 11.3 חידוש אוטומטי. בסוף כל תקופת שירותים, השירותים (וכל חשבונות משתמשי הקצה שנרכשו עד אז תמורת עמלה) יתחדשו באופן אוטומטי לתקופת שירותים נוספת של שניים עשר חודשים. אם צד מן הצדדים אינו מעוניין לחדש את השירותים, עליו ליידע את הצד השני בכתב, לפחות 15 יום לפני תום תקופת השירותים הנכונה לאותה עת. ההודעה על אי-חידוש השירותים תיכנס לתוקף עם תום תקופת השירותים הנכונה לאותה עת.
  • 11.4 תשלומים. במהלך תקופת השירות הראשונית, Google לא תגבה מהלקוח תשלום עבור השירותים (למעט על שטח אחסון בתשלום ב'כספת של Google' במקרים רלוונטיים). בכפוף לקבלת הסכמה בכתב משני הצדדים: (א) Google תוכל לגבות מהלקוח תשלום עבור השירותים לאחר תום תקופת השירות הראשונית ו-(ב) Google תוכל לגבות מהלקוח תשלום על שימוש בגרסת פרמיום של השירותים או על כל פונקצינליות או שיפור אופציונליים שהיא עשויה להוסיף לשירותים (למשל 'הכספת של Google' או נפח אחסון בתשלום, במקרים רלוונטיים).
  • 11.5 שימוש בשירותים. על הלקוח לא חלה כל חובה להשתמש בשירותים והוא רשאי להפסיק את השימוש בשירותים בכל עת ומכל סיבה (או ללא סיבה).
  • 11.6 שינוי תעריפים. בנוגע לשירותים שהלקוח רכש תמורת עמלה, Google רשאית לשנות את תעריפיה עבור תקופת השירותים הבאה, על ידי מסירת הודעה בכתב ללקוח (שיכולה להישלח בדוא"ל), לפחות שלושים יום לפני תאריך ההתחלה של תקופת השירותים הבאה.
 • 12. סיום.
  • 12.2 סיום בשל הפרה. כל צד רשאי להשעות את מילוי התחייבויותיו במסגרת הסכם זה או לסיימו במקרים הבאים: (i) הצד השני הפר את ההסכם באופן מהותי ולא תיקן את המעוות בתוך שלושים יום ממועד קבלת הודעה בכתב על כך; (ii) הצד השני הפסיק את פעילותו העסקית או נפתחו נגדו הליכי פשיטת רגל אשר לא בוטלו בתוך תשעים יום; או (iii) הצד השני הפר את ההסכם באופן מהותי יותר מפעמיים, על אף כל תיקון אפשרי של הפרות אלו.
  • 12.2 סיום בשל סיבה אחרת. הלקוח רשאי לסיים את ההסכם מכל סיבה (או ללא סיבה) על ידי מסירת הודעה בכתב ל-Google שלושים יום מראש, זאת בתנאי שהלקוח ימשיך להיות מחויב לשלם את כל העמלות עבור השירותים שהלקוח רכש והניתנים להחלה על יתרתה של תקופת השירותים הנכונה לאותה עת, עבור שירותים אלה.
  • 12.3 השפעות הסיום. במקרה של סיום ההסכם: (i) הזכויות שמעניק כל צד למשנהו יתבטלו באופן מיידי (מלבד האמור בסעיף זה); (ii)‏ Google תספק ללקוח גישה אל נתוני הלקוח ויכולת לייצא אותם למשך תקופה סבירה מבחינת הגינות מסחרית בתעריפים של Google לשירות זה באותה עת; (iii) עם תום אותה תקופה סבירה מבחינת הגינות מסחרית, תמחק Google את נתוני הלקוח על ידי הסרת המצביעים אליהם מהשרתים הפעילים ומשרתי הגיבוי של Google והחלפתם במשך הזמן; וכן (iv) כל צד ישקיע ללא דיחוי אמצעים סבירים מבחינת הגינות מסחרית להחזרת המידע הסודי של הצד שכנגד, או להשמדתו, לבקשת אותו צד.
 • 13. שיפוי.
  • 13.1 על ידי Google. Google תפצה את הלקוח, תגן עליו ותגן עליו מפני הפסד הנובע מכל חבות, נזק ועלות (כולל עלויות של פשרה ושכר טרחת עורך דין סביר) שמקורם בתביעה של צד שלישי על כך שהטכנולוגיה של Google ששימשה לאספקת השירותים, או כל תכונה של המותג של Google, מפרה או עושה שימוש ללא אישור בכל פטנט, זכות יוצרים, סוד מסחרי או סימן מסחרי של אותו צד שלישי. למרות האמור לעיל, בשום מקרה לא תחול על Google מחויבות או חבות על פי סעיף זה כתוצאה מהדברים הבאים: (i) שימוש בשירותים או בתכונות המותג של Google במתכונת שעברה שינוי או בשילוב עם חומרים שלא סופקו על ידי Google; וכן (ii) תוכן, מידע או נתונים שסופקו על ידי הלקוח, משתמשי הקצה או גורמי צד שלישי אחרים.
  • 13.2 הפרה אפשרית.
   • (א) תיקון, החלפה או שינוי. אם תהיה Google סבורה במידה המתקבלת על הדעת כי יש בשירותים משום הפרה של זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי, אזי Google: (א) תשיג עבור הלקוח, על חשבונה, את הזכות להמשיך את השימוש בשירותים; (ב) תספק כתחליף פונקציונליות שוות-ערך אשר אין בה משום הפרה; או (ג) תכניס שינוי בשירותים כדי להפסיק את ההפרה האמורה.
   • (ב) השעיה או סיום. אם לא תהיה Google סבורה כי האפשרויות שלעיל סבירות מבחינת הגינות מסחרית, תוקנה לה הזכות להשעות או לסיים את השימוש שעושה הלקוח בשירותים הרלוונטיים. אם Google תסיים את השירותים הרלוונטיים, Google תספק החזר יחסי של העמלות שהלקוח שילם בפועל ולא קיבל בגינן שירותים בתקופה שלאחר סיום השירותים (אם רלוונטי).
  • 13.3 כללי. הלקוח יודיע ל-Google ללא דיחוי על התביעה וישתף פעולה עם Google בהגנה מפני התביעה. ל-Google תינתן שליטה וסמכות מלאה בכל הנוגע להגנה, פרט לדברים הבאים: (א) כל פשרה המחייבת את הלקוח להודות בחבות או לשלם כסף מותנית בהסכמה בכתב שתינתן מראש על ידי הלקוח, והלקוח לא ימנע את הסכמתו או יעכבה באופן לא סביר; וכן (ב) הלקוח רשאי להצטרף להגנה בעזרת עורך דין משלו ועל חשבונו. הפיצוי המפורט לעיל הוא הסעד היחיד שיינתן ללקוח במסגרת הסכם זה בגין הפרות של זכויות קניין רוחני של צד שלישי שבוצעו על ידי Google.
 • 14. הגבלת החבות.
  • 14.1 הגבלת חבות עקיפה. במסגרת הסכם זה לא תחול על אף אחד מהצדדים חבות בגין אובדן הכנסה או נזק עקיף, מיוחד, מקרי, לדוגמה או תוצאתי או בגין פיצויים עונשיים, גם אם ידע אותו צד או היה אמור לדעת כי קיימת אפשרות לנזקים אלה, אפילו כאשר פיצוי ישיר אינו מהווה סעד מלא.
  • 14.2 הגבלת סכום החבות. במסגרת הסכם זה לא תחול על אף אחד מהצדדים חבות בסכום הגבוה מבין שתי האפשרויות הבאות: (I) אלף דולר או (II) הסכום ששילם הלקוח ל-Google במסגרת הסכם זה במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לאירוע שהביא ליצירת החבות.
  • 14.3 חריגים לנושא החבות. הגבלות החבות יחולו במידה המרבית המותרת על פי החוק הניתן להחלה, אך לא יחולו בכל הנוגע להפרות של התחייבויות לשמירה על הסודיות, הפרות של זכויות קניין רוחני של אחד הצדדים על ידי הצד השני, או חובות פיצוי.
 • 15. שונות.
  • 15.1 הודעות. אלא אם כן צוין אחרת, (א) על כל ההודעות להימסר בכתב ולהיות ממוענות למחלקה המשפטית של הצד השני ולנקודת הקשר המרכזית עמו וכן (ב) הודעות ייחשבו כהודעות שנמסרו: (i) כאשר התקבל אישור בכתב על מסירתן במידה והן נשלחו באמצעות משלוח למסירה אישית, משלוח בן-לילה, או בעת הקבלה במידה והן נשלחו בדואר ללא אישור קבלה; או (ii) כאשר הקבלה אושרה באמצעות קבלה אוטומטית או רישומים אלקטרוניים במידה וההודעה נשלחה בפקס או בדוא"ל.
  • 15.2 העברת זכויות. אף אחד מהצדדים אינו רשאי להקצות או להעביר אף חלק של הסכם זה ללא קבלת אישור בכתב מהצד שכנגד, להוציא לשותף עצמאי, בתנאים הבאים בלבד: (א) המקבל יסכים בכתב כי תנאי הסכם זה יחולו עליו ויחייבו אותו; וכן (ב) על הצד המעביר תמשיך לחול האחריות בגין התחייבויות שקיבל על עצמו במסגרת ההסכם לפני הקצאת זכויותיו. כל ניסיון אחר להעביר או להקצות זכויות בטל ומבוטל.
  • 15.3 שינוי בשליטה. במקרה של שינוי בשליטה (לדוגמה, כתוצאה מרכישה או מכירה של מניות, מיזוג או כל טרנזקציה ארגונית אחרת): (א) הצד העובר את שינוי השליטה יעביר על כך הודעה בכתב לצד שכנגד בתוך שלושים יום משינוי השליטה; וכן (ב) תוקנה לצד שכנגד הזכות לסיים הסכם זה באופן מיידי, בכל עת מרגע שיצא אל הפועל שינוי השליטה ועד שלושים יום מהמועד שבו קיבל את ההודעה בכתב המתוארת בס"ק (א) לעיל.
  • 15.4 כוח עליון. לא תחול על אף אחד מהצדדים חבות בגין ביצוע כושל במידה שהדבר נגרם כתוצאה מנסיבות (לדוגמה, אסון טבע, מלחמה או מעשה טרור, מהומות, שביתת עובדים, פעולה ממשלתית ושיבוש באינטרנט) שמעבר לשליטתו הסבירה של הצד הרלוונטי.
  • 15.5 ללא ויתור. אי אכיפה של כל תנאי מתנאי הסכם זה לא תיחשב לוויתור.
  • 15.6 הפרדת סעיפים. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא בלתי ניתנת לאכיפה, יתר ההסכם יישאר בתוקף ויחול במלואו.
  • 15.7 ללא יחסי סוכנות. הצדדים הם קבלנים עצמאיים והסכם זה אינו יוצר יחסי סוכנות, שותפות או יוזמה משותפת.
  • 15.8 ללא מוטבים מצד שלישי. אין להסכם זה מוטבים מצד שלישי.
  • 15.9 סעד מן היושר. דבר מהאמור בהסכם זה לא יגביל את יכולתו של צד מהצדדים לבקש סעד מן היושר.
  • 15.10 סמכות שיפוטית.
   • א. בכל הנוגע לישויות ממשלתיות של עיר, מחוז או מדינה. אם הלקוח הוא ישות ממשלתית של עיר, מחוז או מדינה, הצדדים מסכימים שלא לדון בסמכות השיפוט ובמקום השיפוט.
   • ב. בנוגע לכל יתר הישויות. אם הלקוח הינו ישות שלא צוינה בסעיף 15.10(א) יחולו התנאים הבאים: הסכם זה כפוף לחוק, למעט חוקי ברירת הדין של אותה מדינה. בכל מחלוקת העולה מהסכם זה או קשורה אליו, מסכימים הצדדים לפנות אל סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז סנטה קלרה שבקליפורניה.
  • 15.11 שינויים ותיקונים. כל שינוי ותיקון יתבצעו בכתב ויצוין בהם במפורש כי הם מהווים תיקון להסכם זה.
  • 15.12 המשך קיום. הסעיפים הבאים ימשיכו להתקיים גם לאחר התפוגה או הסיום של הסכם זה: 7 (מידע סודי), 8.1 (זכויות קניין רוחני), 12.3 (השפעות הסיום), 13 (פיצוי), 14 (הגבלת חבות), 15 (שונות) ו-16 (הגדרות).
  • 15.13 שלמות ההסכם. הסכם זה וכל המסמכים הנזכרים בו הם ההסכם השלם והמלא בין הצדדים בנוגע לנושא ההסכם, והוא מחליף כל הסכם קודם או קיים בנושא הנדון. אם יוצג למשתמש הסכם דומה בנושא הנדון עם כניסתו למערכת לצורך שימוש בשירותים, הסכם זה יחליף את ההסכם שיוצג למשתמש. התנאים המופיעים בכתובת אתר ונזכרים בהסכם זה נכללים בזאת בהסכם מתוקף האזכור הזה.
  • 15.14 פרשנות של תנאים סותרים. במקרה של סתירה בין המסמכים המרכיבים הסכם זה, תינתן למסמכים עדיפות בסדר הבא: טופס ההזמנה (אם רלוונטי), ההסכם, ולאחריו התנאים המופיעים בכל כתובת אתר שהיא.
  • 15.15 עותקים. הצדדים יכולים לחתום על הסכם זה על ידי מתן תוקף לטופס ההזמנה הניתן להחלה (אם קיים) או להסכם זה בעותקים, כולל פקסים, מסמכי PDF או עותק אלקטרוני אחר, אשר ישמשו יחדיו להגדרה של מכשיר אחד.
 • 16. הגדרות.
  • "מדיניות שימוש מקובל" היא מדיניות השימוש המקובל בשירותים, הזמינה בכתובת https://workspace.google.com/intl/iw/terms/use_policy.html או בכל כתובת אתר דומה אחרת ש-Google תספק.
  • "שירותים נוספים" פירושם מוצרים של Google שאינם כלולים בשירותים, אך משתמשי קצה יכולים לגשת אליהם באמצעות פרטי הכניסה והסיסמה של חשבון משתמש הקצה שלהם. רשימה של המוצרים מפורסמת בכתובת האתר הבאה: https://www.google.com/support/a/bin/answer.py?hl=iw&answer=181865, או בכל כתובת אתר דומה אחרת ש-Google תספק.
  • "תנאים לשימוש בשירותים נוספים" הם התנאים המפורטים בכתובת האתר הבאה: https://workspace.google.com/intl/iw/terms/additional_services.html או בכל כתובת אתר דומה אחרת ש-Google תספק מפעם לפעם.
  • "חשבון מנהל מערכת" פירושו החשבונות של מנהלי המערכת שסופקו ללקוח על ידי Google, לצורך ניהול השירותים. השימוש בחשבון מנהל המערכת יחייב סיסמה ש-Google תספק ללקוח.
  • "מסוף הניהול" פירושו הכלי המקוון ש-Google מספקת ללקוח כדי לאפשר לו לבצע פעולות דיווח ופעולות אחרות לניהול המערכת.
  • "מנהלי מערכת" פירושם אנשי הצוות הטכני שמינה הלקוח לאספקת השירותים למשתמשי הקצה בשם הלקוח.
  • "מודעות" פירושן מודעות מקוונות, למעט פרסומות שמסופקות על ידי כל מוצר פרסום שאינו חלק מהשירותים (לדוגמה, Google AdSense) שהלקוחות בוחרים להשתמש בהקשר של השירותים, שמוצגות על ידי Google למשתמשי קצה.
  • "שותף עצמאי" פירושו כל ישות אשר שולטת באחד מהצדדים, נשלטת על ידו או חולקת עמו בעל שליטה משותף, במישרין או בעקיפין.
  • "ההסכם" פירושו ההסכם הזה לשימוש ב-G Suite for Education או שילוב של טופס הזמנה וההסכם הזה לשימוש ב-G Suite for Education, הרלוונטי מבין השניים.
  • "בוגרים" פירושם מי שסיימו את לימודיהם או תלמידים לשעבר של הלקוח.
  • "חיוב שנתי" פירושו החיוב השנתי עבור השירותים, המוגדר בטופס ההזמנה (אם רלוונטי).
  • "תאריך התחלת החיוב" פירושו התאריך שבו יתחיל הלקוח לשלם ל-Google עבור השירותים (אם רלוונטי).
  • "תכונות מותג" פירושן השמות המסחריים, הסימנים המסחריים, סימני השירות, סמלי הלוגו, שמות הדומיינים ותכונות מובהקות אחרות של המותגים של כל צד, בהתאמה, כפי שכל צד מבטיח לעצמו מעת לעת.
  • "מידע סודי" פירושו מידע שצד אחד גילה למשנהו במסגרת הסכם זה ואשר מסומן כסודי או עשוי להיחשב סודי בדרך כלל, בנסיבות אלה. נתוני הלקוח נחשבים למידע הסודי של הלקוח.
  • "נתוני הלקוח" פירושם נתונים, כולל דוא"ל, שהלקוח או משתמשי הקצה סיפקו, הפיקו, שידרו או הציגו באמצעות השירותים.
  • "שמות הדומיינים של הלקוח" פירושם שמות הדומיינים שנמצאים בבעלות או בשליטה של הלקוח, אשר ישמשו בהקשר של השירותים, כפי שהוגדר בטופס ההזמנה. הלקוח רשאי לספק את השירותים לכל אחד מתת-הדומיינים שלו (לדוגמה, אם שם דומיין הלקוח הוא "edu.com", תת-הדומיין עשוי לכלול "alumni.edu.com") ללא אישור בכתב מ-Google.
  • "תאריך התחולה" פירושו התאריך שבו הסכם זה נחתם על ידי שני הצדדים.
  • "בעיית חירום באבטחה" פירושה: (א) שימוש הלקוח בשירותים תוך הפרת מדיניות השימוש המקובל, העלול לגרום הפרעה: (i) לשירותים; (ii) לשימוש שעושים לקוחות אחרים בשירותים; או (iii) לרשת או לשרתים של Google המשמשים לאספקת השירותים; או (ב) גישה בלתי מורשית של צד שלישי כלשהו לשירותים.
  • "משתמשי קצה" פירושם האנשים שהלקוח מתיר להם להשתמש בשירותים.
  • "חשבון משתמש קצה" פירושו חשבון באירוח של Google, שנוצר על ידי הלקוח באמצעות השירותים עבור משתמש קצה.
  • "חוקי הפיקוח על הייצוא" פירושם כל החוקים והתקנות הניתנים להחלה בנושא הייצוא והייצוא החוזר, לרבות תקנות ניהול הייצוא ("EAR") המנוהלות על-ידי משרד המסחר של ארה"ב, סנקציות מסחריות וכלכליות המנוהלות על ידי המשרד לפיקוח על נכסים זרים של משרד האוצר של ארה"ב וכן תקנות לפיקוח על הסחר הבינלאומי והגבלת הסחר בנשק ("ITAR") המנוהלות על-ידי מחלקת המדינה של ארה"ב.
  • "עמלות" פירושן הסכומים בחשבוניות ש-Google תשלח ללקוח עבור השירותים (אם רלוונטי), כפי שהם מתוארים בהסכם זה.
  • "FERPA" פירושו 'החוק לזכויות החינוך והפרטיות של המשפחה' (20 U.S.C. 1232g) וכן תקנות 'החוק לזכויות המשפחה לחינוך ופרטיות' (34 CFR חלק 99), כולל השינויים החלים בהם מעת לעת.
  • "הודעת הפרטיות של G Suite for Education" היא ההודעה המפורסמת בכתובת האתר הבאה: https://workspace.google.com/intl/iw/terms/education_privacy.html או בכל כתובת אתר דומה אחרת ש-Google תספק.
  • "מרכז העזרה" פירושו מרכז העזרה של Google, שאליו ניתן לגשת בכתובת https://www.google.com/support/ או בכל כתובת אתר אחרת ש-Google תספק.
  • "פעילויות בסיכון גבוה" פירושן שימושים כגון תפעול מתקנים גרעיניים, בקרה אווירית או מערכות מצילות חיים, שבהן תקלה בשירותים עלולה לגרום למוות, לנזקי גוף או לנזק לסביבה.
  • "HIPAA" פירושו 'חוק היבילות ואחריות הדיווח של ביטוח בריאות' משנת 1996, כולל השינויים החלים בו מעת לעת, וכל התקנות הנובעות ממנו.
  • "זכויות קניין רוחני" פירושן זכויות קיימות ועתידיות בכל העולם במסגרת חוקי הפטנטים, חוקי זכויות יוצרים, חוקי סודות מסחריים, חוקי סימנים מסחריים, חוקי זכויות מוסריות וזכויות דומות אחרות.
  • "תקופת השירותים הראשונית" פירושה התקופה עבור השירותים הרלוונטיים, המתחילה בתאריך תחילת השירותים ונמשכת במשך "תקופת השירותים הנוכחית" המוגדרת בטופס ההזמנה, החל מתאריך התחלת החיוב (אם קיים טופס הזמנה החל על השירותים) או, אם אין טופס הזמנה החל על השירותים, למשך התקופה שמתחילה בתאריך התחולה ונמשכת למשך שנה אחת.
  • "חיוב עבור התקופה הראשונית" פירושו החיוב עבור השירותים במהלך תקופת השירותים הראשונית (מלבד עמלות חד-פעמיות הניתנות להחלה), כמוגדר בטופס ההזמנה (אם רלוונטי).
  • "חיוב חודשי" פירושו החיוב החודשי עבור השירותים, המוגדר בטופס ההזמנה (אם רלוונטי).
  • "כתובת דוא"ל להודעות" פירושה כתובת הדוא"ל שציין הלקוח ככתובת שבה יקבל הודעות דוא"ל מ-Google. הלקוח רשאי לשנות את כתובת הדוא"ל הזו באמצעות מסוף הניהול.
  • "טופס הזמנה" פירושו טופס הזמנה, שהוא המסמך הכתוב שמספקת Google, בו מפורטים השירותים שהלקוח ירכוש מ-Google תמורת עמלה (אם קיימים) במסגרת ההסכם. טופס ההזמנה יכלול: (i) אזור חתימה עבור הלקוח, או עבור הלקוח ו-Google; (ii) מספרי מק"ט של השירותים הרלוונטיים; (iii) עמלות (אם רלוונטי); וכן (iv) מספר השירותים ותקופת השירותים הנוכחית עבור כל החשבונות של משתמשי הקצה.
  • "הזמנת רכישה" פירושה הזמנת רכישה שהונפקה על ידי הלקוח.
  • "השירותים" פירושם שירותי הליבה של G Suite for Education ש-Google מספקת והלקוח משתמש בהם, הכפופים להסכם זה. השירותים מתוארים כאן: https://workspace.google.com/intl/iw/terms/user_features.html או בכל כתובת אתר דומה אחרת ש-Google תספק.
  • "תאריך התחלת השירות" פירושו התאריך שבו Google תעמיד את השירותים לרשות הלקוח.
  • "דפי השירותים" פירושם דפי האינטרנט המציגים את השירותים למשתמשי הקצה.
  • "תקופת השירותים" פירושה תקופת השירותים הראשונית וכל תקופות החידוש של השירותים הרלוונטיים.
  • "הסכם רמת השירות" הוא הסכם רמת השירות המפורסם כאן: https://workspace.google.com/intl/iw/terms/sla.html או בכל כתובת אתר דומה אחרת ש-Google תספק.
  • "עובדים" פירושם אנשים (כולל חברי סגל הוראה) המועסקים או הועסקו בעבר על ידי הלקוח. כל תלמיד או בוגר שהוא גם עובד, נחשב לעובד במסגרת הסכם זה (ולא נכלל בהגדרה של תלמיד או בוגר), אם הוא הועסק על ידי הלקוח במהלך שניים עשר החודשים האחרונים.
  • "תלמיד" פירושו אדם שנרשם ללימודים שמציע הלקוח במהלך שנים עשר החודשים האחרונים.
  • "השעיה" פירושה השבתה מיידית של הגישה אל השירותים או אל רכיבים של השירותים, לפי העניין, למניעת שימוש נוסף בשירותים.
  • "מיסים" פירושם מכסים, עמלות מכס או מיסים (מלבד מס ההכנסה של Google) הקשורים למכירת השירותים, לרבות קנסות או ריביות הקשורים למכירה.
  • "תקופה" פירושה תקופת ההסכם שתחל בתאריך התחולה ותימשך עד המוקדם מבין המקרים הבאים: (i) סיום תקופת השירותים האחרונה (ii) סיום ההסכם על פי האמור במסמך זה.
  • "בקשה של צד שלישי" פירושה בקשה המגיעה מצד שלישי לקבלת רשומות הנוגעות לשימוש של משתמש קצה בשירותים. בקשות של צד שלישי יכולות להיות צו חיפוש, צו בית משפט, הזמנה לדין או כל צו חוקי אחר, או הסכמה בכתב של משתמש הקצה המאשרת את החשיפה.
  • "שירותי תמיכה טכנית" פירושם שירותי התמיכה הטכנית שתספק Google למנהלי המערכת במהלך תקופת ההסכם, בהתאם להנחיות לשירותי התמיכה הטכנית.
  • "הנחיות לשירותי התמיכה הטכנית" פירושן ההנחיות לשירותי התמיכה הטכנית של Google שבתוקף באותה עת עבור השירותים. ניתן למצוא את ההנחיות לגבי שירותי התמיכה הטכנית בכתובת: https://workspace.google.com/intl/iw/terms/tssg.html או בכל כתובת אתר דומה אחרת ש-Google תספק.
  • "תנאי כתובת אתר" פירושם מדיניות השימוש המקובל, הסכם רמת השירות והנחיות שירותי התמיכה הטכנית.